The PyMiers

Quản lý, sử dụng package trong CHICKEN Scheme


Học và hành thường ở rất xa nhau. Ta có thể học đủ loại khái niệm, đủ loại cú pháp, viết các thuật toán để luyện ngôn ngữ, nhưng rồi lại mãi luẩn quẩn ở đó, không thoát ra được, không bay lên nổi. Viết 1 vòng for, 2 câu if bằng Python, JavaScript, Golang hay Elixir cũng không hơn nhau gì cả, chỉ thay đổi chút cú pháp thôi.

Thế nên cách "tốt nhất" để học 1 ngôn ngữ lập trình, không phải là học đủ các khái niệm, best practice, viết code chuẩn đẹp tuyệt đối, mà là việc hoàn thành một sản phẩm từ đầu đến tận X Y Z. Đưa ra sản phẩm cuối cùng, có thể là trang web chạy với domain hẳn hoi, có thể là chương trình đóng thành package, thành file cài đặt, hay game có giao diện đầy đủ.

Package manager giúp cài đặt các thư viện có sẵn là công cụ giúp ta đến đích nhanh nhất. Python có pip, JavaScript có NPM, Elixir có mix, Rust có cargo ... thì CHICKEN Scheme có chicken-install, câu lệnh có sẵn khi cài CHICKEN Scheme.

Cài đặt extension

CHICKEN Scheme gọi các gói thư viện là extension hay "egg".

chicken-install tên-extension

Ví dụ cài regex:

$ sudo chicken-install regex
[sudo] password for hvn: GO PASSWORD
retrieving ...
connecting to host "chicken.kitten-technologies.co.uk", port 80 ...
requesting "/henrietta.cgi?name=regex&mode=default" ...
reading response ...
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 05 Oct 2018 14:28:32 GMT
Server: Apache/2.2.31 (Unix) DAV/2 PHP/5.5.36 mod_fastcgi/2.4.6
...
checking platform for `regex' ...
checking dependencies for `regex' ...
install order:
("regex")
installing regex:1.0 ...
changing current directory to /tmp/tempab50.21917/regex
 '/usr/bin/csi' -bnq -setup-mode -e "(require-library setup-api)" -e "(import setup-api)" -e "(setup-error-handling)" -e "(extension-name-and-version '(\"regex\" \"1.0\"))" 'regex.setup'
 '/usr/bin/csc' -feature compiling-extension -setup-mode  -s -O3 -d1 regex.scm -JS
 '/usr/bin/csc' -feature compiling-extension -setup-mode  -s -O3 -d0 regex.import.scm
 cp -r 'regex.so' '/var/lib/chicken/7/regex.so'
 chmod a+r '/var/lib/chicken/7/regex.so'
 cp -r 'regex.import.so' '/var/lib/chicken/7/regex.import.so'
 chmod a+r '/var/lib/chicken/7/regex.import.so'
 chmod a+r '/var/lib/chicken/7/regex.setup-info'

Bật csi lên để gõ code gọi function grep:

$ csi
/usr/bin/rlwrap

CHICKEN
(c) 2008-2014, The Chicken Team
(c) 2000-2007, Felix L. Winkelmann
Version 4.9.0.1 (stability/4.9.0) (rev 8b3189b)
linux-unix-gnu-x86-64 [ 64bit manyargs dload ptables ]
bootstrapped 2014-06-07

#;1> (grep "[0-9]" (list "pymi" "2018" "pymi2018"))

Error: unbound variable: grep

  Call history:

  <syntax>   (grep "[0-9]" (list "pymi" "2018" "pymi2018"))
  <syntax>   (list "pymi" "2018" "pymi2018")
  <eval>  (grep "[0-9]" (list "pymi" "2018" "pymi2018"))  <--

Nội dung error rõ ràng: Error: unbound variable: grep - không hiểu grep là cái gì - nó không phải một variable/function đã tồn tại.

Sử dụng / import extension

Dùng macro use ten-extension (tại bài này cứ hiểu là function cũng tạm ổn)

#;1> (use regex)
; loading /var/lib//chicken/7/regex.import.so ...
; loading /var/lib//chicken/7/chicken.import.so ...
; loading /var/lib//chicken/7/irregex.import.so ...
; loading /var/lib//chicken/7/regex.so ...
#;2> (grep "[0-9]" (list "pymi" "2018" "pymi2018"))
("2018" "pymi2018")

Ta thu được list các phần tử có chứa số, string "[0-9]" là regular expression biểu diễn một số hệ 10.

Đọc tài liệu của module/function

grep ở trên làm gì? CHICKEN Scheme có chương trình chicken-doc để tra tài liêu, tương tự python có pydoc. Để có chicken-doc, cần cài extension với lệnh: sudo chicken-install chicken-doc.

$ chicken-doc grep
path: (regex grep)

-- procedure: (grep REGEX LIST [ACCESSOR])

Returns all items of `LIST` that match the regular expression `REGEX`. This procedure could be defined as follows:

 (define (grep regex lst)
  (filter (lambda (x) (string-search regex x)) lst) )

`ACCESSOR` is an optional accessor-procedure applied to each element before doing the match. It should take a single argument
and return a string that will then be used in the regular expression matching. `ACCESSOR` defaults to the identity function.
$ chicken-doc -i scheme # đầy đủ doc về R5RS
...
$ chicken-doc -c scheme # danh sách các procedure trong R5RS
...
$ chicken-doc data-structures
path: (data-structures)

== Unit data-structures

This unit contains a collection of procedures related to data structures. This unit is used by default, unless the
program is compiled with the `-explicit-use` option.
...


$ chicken-doc when # tìm từ khóa when, thấy 2 kết quả
Found 2 matches:
(spock when)         (when X1 BODY ...)
(chicken special-forms when) (when TEST EXP1 EXP2 ...)
$ chicken-doc chicken special-forms when # xem kết quả thứ 2

-- syntax: (when TEST EXP1 EXP2 ...)

Equivalent to:

 (if TEST (begin EXP1 EXP2 ...))

Pydoc đi kèm với Python có khả năng tương tự:

$ pydoc len

Help on built-in function len in module builtins:

len(obj, /)
  Return the number of items in a container.

Liệt kê các extension có trên "mạng"

$ chicken-install -list
2d-primitives
3viewer
9ML-toolkit
9p
AD
F-operator
R
abnf
accents-substitute
...

Tại thời điểm viết bài, có 781 egg trong kho - hơi ít.

Xem các extension library đã cài

Dùng lệnh chicken-status

$ chicken-status
apropos ......................................... version: 2.1.0
check-errors .................................... version: 2.2.0
chicken-doc ..................................... version: 0.4.7
chicken-doc-cmd ................................. version: 0.4.7
fmt ............................................. version: 0.808
fmt-c ........................................... version: 0.808
fmt-color ....................................... version: 0.808
fmt-js .......................................... version: 0.808
fmt-unicode ..................................... version: 0.808
iset .............................................. version: 2.0

Gỡ extension

Sử dụng câu lệnh chicken-uninstall TEN-extension.

Danh sách với thông tin các extension

Xem online tai http://eggs.call-cc.org/4/ cho bản CHICKEN stable hiện tại: version 4.

Bài viết thực hiện trên:

$ lsb_release -r; csi -version
Release:  16.04

CHICKEN
(c) 2008-2014, The Chicken Team
(c) 2000-2007, Felix L. Winkelmann
Version 4.9.0.1 (stability/4.9.0) (rev 8b3189b)
linux-unix-gnu-x86-64 [ 64bit manyargs dload ptables ]
bootstrapped 2014-06-07

Hết phần 2.

Comments