The PyMiers

RSS

RSS/Atom

RSS/Atom là một cách giúp người đọc có thể "follow"/"subscribe" một website và nhận thông báo khi website đó ra bài viết mới.

Tương tự như FaceBook follow hay Youtube Subscribe, nhưng đây là follow các trang web. Chú ý RSS đã có từ rất lâu - trước cả FaceBook hay Youtube. Atom là một chuẩn mới hơn giúp cải tiến RSS.

Các phần mềm đọc RSS/Atom có thể ở dạng website như feedly, desktop app, mobile app như Feeder. Tham khảo thêm các RSS readers tại đây.