The PyMiers

Dùng Python như các CLI tool


Những "hacker" trên dòng lệnh luôn gõ nhoay nhoáy các "command line" để xử lý text: grep, cut, uniq, sort,... hay đôi khi chơi hẳn sed hoặc AWK, thậm chí Perl5.

Thời xưa, Perl5 vốn là công cụ số một của các SysAdmin, khi mà Python vẫn chưa phổ biến do quá sạch đẹp nhưng cũng hơi "dài dòng" (so với Perl). Muốn làm gì với Python cũng phải viết ra 1 file, rồi chmod a+x rồi mới chạy được. Perl thì có cả ngàn phép biến hóa chỉ bằng 1 dòng, gọi là one-liner hay trên Wikipedia:

perl -lne 'print if $_ eq reverse' /usr/share/dict/american-english

1 dòng trên để tìm ra các từ "palindrome' (ngược xuôi như nhau).

Python

Python 1-liner

Python 1-liner vốn không ngắn như mong đợi, do code Python nhấn mạnh vào sự rõ ràng dễ đọc, nên không có các ký tự bí hiểm $_ như Perl. Viết Python 1 dòng dùng option -c như sau:

$ python3 -c 'import math; print(math.sqrt(2**1000))'
3.273390607896142e+150

Các dòng không cần phải xuống dòng mà dùng dấu ; để ngăn cách. Nhưng viết for hay if thì ... hơi khó.

Python nhiều dòng

Cách này đơn giản hơn, viêt code thành nhiều dòng, ý hệt như code trong file. Dùng dấu single quote ' rồi enter để gõ code, sau đó kết thúc bằng dầu single quote '.

$ python3 -c '
> sum = 0
> for i in range(10):
>   sum += i
> print(sum)
> '
45

Ví dụ sau lấy ra Shell của user root ghi trong file /etc/passwd, viết HOA:

$ cat /etc/passwd | python -c '
> import sys
> print(sys.stdin.readline().split(":")[-1].upper())
> '
/BIN/BASH

hay đếm số ký tự kết quả trên bằng lệnh wc:

 $ cat /etc/passwd | python3 -c '
import sys
print(sys.stdin.readline().split(":")[-1].upper())
' | wc -c
11

Không phải 1 dòng, nhưng đẹp hơn 1 dòng, và hoàn toàn hợp lý.

Ví dụ khác để in JSON đẹp:

$ echo '{"name": "PyMIers", "year": 2020}' | python3 -c '
import json, sys
print(json.dumps(json.load(sys.stdin), indent=4))'
{
  "name": "PyMIers",
  "year": 2020
}

Hay dùng module có sẵn:

$ echo '{"name": "PyMIers", "year": 2020}' | python3 -m json.tool
{
  "name": "PyMIers",
  "year": 2020
}

Hoặc tìm các Palindromes trong file:

$ python3 -c '
import sys
for line in sys.stdin:
  line = line.strip().lower()
  if len(line) > 1 and line == line[::-1]:
    print(line)
' < /usr/share/dict/american-english | head -5
ada
ana
anna
ara
ava

Cách khác:

$ python3 -c '
import fileinput
for line in fileinput.input():
  line = line.strip().lower()
  if len(line) > 1 and line == line[::-1]:
    print(line)
' /usr/share/dict/american-english | head -3
ada
ana
anna

Thử thách

Viết lại ví dụ sau chỉ dùng các command line, không dùng Python:

$ cat /etc/passwd | python -c '
> import sys
> print(sys.stdin.readline().split(":")[-1].upper())
> '
/BIN/BASH

Pro tips

 • trong code không dùng dấu '
 • không được gõ sai vì sửa lại hơi mệt, nếu không có khả năng này, hãy viết code vào file.

Kết luận

Python dài và chất, đừng ngại dùng khi gõ CLI.

Comments