The PyMiers

Dùng .NET Framework với IronPython


Assembly là gì

Assembly (số nhiều: assemblies) là một file được tạo ra bởi quá trình compile một ứng dụng .NET. Nó có thể có đuôi .dll hoặc .exe. .NET Framework có sẵn rất nhiều assemblies (chính là thành phần Class Library trong .NET Framework), cũng tương tự như Python có sẵn rất nhiều standard libraries vậy.

AddReference .NET Assemblies

Khi lập trình các ngôn ngữ .NET khác như C# hay VB.NET, dùng Visual Studio, muốn sử dụng các công cụ trong .NET Framework thì bạn phải thêm "Reference" vào project browser. IronPython có 1 module hỗ trợ "Add Reference" vào script là clr. Các methods Add Reference trong IronPython:

# Sử dụng một trong các methods sau
clr.AddReference
clr.AddReferenceByName
clr.AddReferenceByPartialName
clr.AddReferenceToFile
clr.AddReferenceToFileAndPath

clr.AddReference nhận vào 1 đối tượng System.Reflection.Assembly, hoặc full name của assembly (vd clr.AddReference("System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a")), hoặc partial name của assembly (vd clr.AddReference("System.Drawing")). Khi dùng partial name, IronPython sẽ tìm file dll ở trong Global Assembly Cache (GAC). Mình thường dùng cách thứ 3: truyền vào partial name cho ngắn gọn. Xem các assemblies đã add ở clr.References:

C:\Users\HTL>"c:\Program Files (x86)\IronPython 2.7\ipy.exe"
IronPython 2.7.3 (2.7.0.40) on .NET 4.0.30319.42000 (32-bit)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import clr
>>> clr.AddReference("System.Drawing")
>>> clr.References
(<mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089>,
<System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089>,
<IronPython.SQLite, Version=2.7.0.40, Culture=neutral, PublicKeyToken=7f709c5b71
3576e1>,
<IronPython.Wpf, Version=2.7.0.40, Culture=neutral, PublicKeyToken=7f709c5b713576e1>,
<System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a>)

>>>

Sau khi AddReference, phải import các namespaces có trong assemblies để sử dụng trong IronPython. Cú pháp import như bình thường:

>>> from System import Drawing
>>> print(Drawing)
Microsoft.Scripting.Actions.NamespaceTracker:System.Drawing
>>>

Thắc mắc hay gặp: Mình muốn sử dụng 1 công cụ trong .NET Framework thì biết tên assembly là gì để AddReference, biết namespace nào để import? Trả lời với từ khóa tìm kiếm: Tên_công_cụ msdn (VD System Environment msdn). Dùng phần Assembly để AddReference, phần Namespace để import.

Khi chạy ipy.exe, IronPython đã AddReference sẵn tới mscorlib.dll và System.dll [1]. Khi đó chỉ việc import các namespaces có trong 2 assemblies này mà không phải AddRerence.

AddReference các Assemblies khác

Ngoài các assemblies có trong .NET Framework, còn có các assemblies khác đi kèm với các phần mềm cài vào Windows, hoặc assemblies được compiled từ chính IronPython. Cú pháp AddReference tương tự như trên, với lưu ý là AddReference khi đó sẽ tìm assemblies trong GAC hoặc sys.path. Nếu không muốn append đường dẫn tới folder chứa file .dll thì có thể dùng AddReferenceToFileAndPath. Phải chạy đúng phiên bản IronPython 32bit/64bit tương ứng với Target Platform mà file assembly được compiled.

Ví dụ file RevitAPI.dll được compiled với Target Platform là x64 (64-bit), nếu chạy ipy.exe (32-bit) sẽ không AddReference được:

C:\Users\HTL>"C:\Program Files (x86)\IronPython 2.7\ipy.exe"
IronPython 2.7.3 (2.7.0.40) on .NET 4.0.30319.42000 (32-bit)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import clr
>>> import sys
>>> sys.path.append(r'C:\Program Files\Autodesk\Revit 2018')
>>> clr.AddReference('RevitAPI')
Traceback (most recent call last):
 File "<stdin>", line 1, in <module>
IOError: System.IO.IOException: Could not add reference to assembly RevitAPI
  at IronPython.Runtime.ClrModule.AddReference(CodeContext context, String name
)
  at IronPython.Runtime.ClrModule.AddReference(CodeContext context, Object refe
rence)
  at IronPython.Runtime.ClrModule.AddReference(CodeContext context, Object[] re
ferences)
  at Microsoft.Scripting.Interpreter.ActionCallInstruction`2.Run(InterpretedFra
me frame)
  at Microsoft.Scripting.Interpreter.Interpreter.Run(InterpretedFrame frame)
  at Microsoft.Scripting.Interpreter.LightLambda.Run4[T0,T1,T2,T3,TRet](T0 arg0
, T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3)
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute3[T0,T1,T2,TRet](CallSite s
ite, T0 arg0, T1 arg1, T2 arg2)
  at Microsoft.Scripting.Interpreter.FuncCallInstruction`6.Run(InterpretedFrame
 frame)
  at Microsoft.Scripting.Interpreter.Interpreter.Run(InterpretedFrame frame)
  at Microsoft.Scripting.Interpreter.LightLambda.Run4[T0,T1,T2,T3,TRet](T0 arg0
, T1 arg1, T2 arg2, T3 arg3)
  at IronPython.Compiler.Ast.CallExpression.Invoke1Instruction.Run(InterpretedF
rame frame)
  at Microsoft.Scripting.Interpreter.Interpreter.Run(InterpretedFrame frame)
  at Microsoft.Scripting.Interpreter.LightLambda.Run2[T0,T1,TRet](T0 arg0, T1 a
rg1)
  at IronPython.Compiler.PythonScriptCode.RunWorker(CodeContext ctx)
  at IronPython.Compiler.PythonScriptCode.Run(Scope scope)
  at IronPython.Hosting.PythonCommandLine.<>c__DisplayClass1.<RunOneInteraction
>b__0()
>>>

Mà phải dùng ipy64.exe để AddReference:

C:\Users\HTL>"C:\Program Files (x86)\IronPython 2.7\ipy64.exe"
IronPython 2.7.3 (2.7.0.40) on .NET 4.0.30319.42000 (64-bit)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import clr
>>> import sys
>>> sys.path
['.', 'C:\\Program Files (x86)\\IronPython 2.7\\Lib',
 'C:\\Program Files (x86)\\IronPython 2.7\\DLLs',
 'C:\\Program Files (x86)\\IronPython 2.7',
 'C:\\Program Files (x86)\\IronPython 2.7\\lib\\site-packages']
>>> sys.path.append(r'C:\Program Files\Autodesk\Revit 2018')
>>> clr.AddReference('RevitAPI')
>>> from Autodesk.Revit.DB import Wall
>>> Wall
<type 'Wall'>
>>>

AddReference các assemblies được compiled bằng IronPython

Nếu như bạn chưa biết, IronPython có thể compile python script thành các file assemblies (.dll hoặc .exe) sử dụng công cụ kèm theo là pyc.py (sẽ có bài viết riêng về Compile python script dùng IronPython).

Một lưu ý quan trọng khi AddReference các file assemblies này là: phải dùng đúng phiên bản IronPython tương ứng với phiên bản đã dùng để compile ra file assembly đó thì mới AddReference được. Ví dụ: file assembly được compiled bằng IronPython 2.7.3 thì khi AddReference ta phải dùng IronPython 2.7.3. Sẽ có ví dụ cụ thể trong bài Compile python script dùng IronPython.

Comments