The PyMiers

Blog chung của các Pymier


Nơi các Pymier chia sẻ kiến thức cho nhau. Để tạo một bài viết - hãy fork repo này và tạo một Pull Requests, sau khi review xong bài viết sẽ được xuất bản.

  • Các bài viết về Python nên đặt trong Category Python, và có tag python
  • Tên tác giả nên dùng GitHub username
  • Bài viết sử dụng Markdown syntax
  • Bài viết tuyển chọn sẽ được đưa vào category "Trang chủ"

Comments